Monday, February 6, 2017

เนื้อเพลง You Were Beautiful - DAY6

เนื้อเพลง You Were Beautiful - DAY6 

ชีกึม อี มารี
อูรีกา ทาชี
ชีจักกาจานึน กอน อันยา
คือจอ นอเอ
นามาอิทดอน คีออกดือรี
ตอ-อลลัซซึล ปุนนียา

ชองมัล ฮารุโด
ปาจีมอบชี นอนึน
ซารังฮันดา มัลแฮจวอซอทจี
ชัมดึลกี ชอเน
โต นุน ตือจามาจา
มัลแฮจูดอน นอ
แซงกากี นา มัลแฮโบนึน กอยา

เยบปอซอ
นัล บาราบวา จูดอน คือ นุนบิค
นัล บุลลอจูดอน คือ มกโซรี
ทา ทา
คือ โมดึน เก แนเกน

เยบปอซอ
ทอ บารัลเก ออบนึนดึทฮัน นึกกิม
โอจิก นอมานี จูดอน ซุนกันดึล
ทา ทา
ชีนัทชีมัน
นอน นอมู เยบปอซอ

นอโด อีเจนึน
นาวาเอ คีออกี
ชูออกี  โดออซซึล กอยา
นออีเกนึน
ออทตอน มารึล แฮโด ทา
ชีนากัน อีริล กอยา

ชองมัล ฮันบอนโด ปาจีมอบชี นอนึน
นารึล มอนจอ แซงกักแคจวอซซอ
อามู อิล อานีออโด มีอันแฮ
โคมาวอ แฮจูดอน นอ
แซงกากี นา มัลแฮโบนึน กอยา

เยบปอซอ
นัล บาราบวา จูดอน คือ นุนบิค
นัล บุลลอจูดอน คือ มกโซรี
ทา ทา
คือ โมดึน เก แนเกน

เยบปอซอ
ทอ บารัลเก ออบนึนดึทฮัน นึกกิม
โอจิก นอมานี จูดอน ซุนกันดึล
ทา ทา
ชีนัทชีมัน
นอน นอมู เยบปอซอ

อาจิกโด คากึม เน แซงกากี นา
ออรยอบเก ชอนฮวารึล คือรอบบลกา
แซงกากี ดึล แตโด มันจีมัน
baby I know it’s already over

อามูรี วอนแฮโด นอนึน อีเจ
อีมี คึทนาบอริน ชีนันนาเร
ฮันพยอนเน ยองฮวายอซซอทดัน กอล
นัน อารา

มาจีมัก
นัล บาราบวา ชูดอน คือ นุนบิค
ชัล ชีแนราดอน คือ มกโซรี
ทา ทา
คือมาจอโด แนเกน

เยบปอซอ
แนเก โบยอจุน นุนมุลคาจี
นอวา คาจยอซดอน ซุนกันดือรึน
ทา ทา
ชีนัทชีมัน
นอน นอมู เยบปอซอ

------------------------------------------
Thai Lyrics: kpoptune.blogspot.com

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT


No comments:

Post a Comment