Monday, July 20, 2015

เนื้อเพลง BEAST - Gotta Go To Work

เนื้อเพลง BEAST - Gotta Go To Work

Hey, I gotta go to work,
but I can't go, oh no

너와 있는 시간이 너무 좋아 모든 걸 잃어버릴 정도로
นอวา อิทนึน ชีกันนี นอมู โชวา โมดึน กอล อีรอ-บอ-ริล ชองโดโร
가끔씩 친구들 연락 (I'm sorry ma friends)
คากึมชิก ชินกูดึล ยอนรัก (I'm sorry ma friends)
너와 눈을 마주하고 같은 공기를 들이켜면
นอวานุนึล มาจูฮาโก กาทึน กงกีรึล ทือรีคยอ-มยอน
세상이 너무나 아름답게 보이는 걸
เซซางี นอมูนา อารึมดับเก โพอีนึน กอล

너무 달콤해서 사실 조금 걱정이야
นอมู ทัลโคแมซอ ซาชิล โชกึม คอก-จองียา
잠깐이라도 너와 떨어지기가 싫지만
ชัมกานีราโด นอวา ตอรอจีกีกา ชิลจิมัน
Baby 날 이해해줄래 지금 이 행복을 지키기 위해서
Baby นัล อีแฮแฮจุลแร ชีกึม มี แฮงบกกึล ชีคีกี วีแฮซอ
나 이제 그만
นา อีเจ คือมัน
일하러 가야 돼 나 너무 바빠
อีรารอ กายา ดเว นา นอมู พาปา
그동안 밀린 일들이 너무 많아
คือโทงัน มิลริน อิลดือรี นอมู มานา
언제나처럼 너에게 맛있는 밥과
ออนเจนาชอรอม นอเอเก มาชิทนึน พับกวา
좋은 것들만 해주고 싶은 내 맘 알아줘
จงงึน กอททึลมา แนจูโก ชิพึน เน มัม อาราจวอ

지금 Sexy한 표정은 나빠
ชีกึม Sexy ฮันพโยจองึน นาปา
Woo 유혹하지 마 넌 예쁜 악마
Woo ยูฮกฮาจี มา นอน เยปึน อักมา
I'm sorry baby Gotta go to work Gotta go to work
일하러 가야 돼 널 위해서
อิรารอ กายา ดเว นอล วีแฮซอ

자꾸 그런 표정 짓지 마 Baby
ชากู คือรอน พโยจอง ชิทจี มา Baby
마음 약해지니까 Don't do that
มาอึม ยาเคจีนีกา Don't do that
더 이상은 막지 마 부탁해
ทอ อีซังงึน มักจี มา บูทักเค
벌써 지각이니까 협조해
พอลซอ ชีกากีนีกา ฮยอบโจแฮ

뭘 먹고 싶은지 뭘 하고 싶은지
มวอล มอกโก ชิพึนจี มวอล ฮาโก ชิพึนจี
뭘 갖고 싶은지 다 생각해둬
มวอล คัทโก ชิพึนจี ทา แซงกาเคดวอ
나 금방 다녀올게
นา คึมบัง ทา-นยอ-อลเก
Goodbye kiss I'm sorry baby

너무 달콤해서 사실 조금 걱정이야
นอมู ทัลโคแมซอ ซาชิล โชกึม คอก-จองียา
잠깐이라도 너와 떨어지기가 싫지만
ชัมกานีราโด นอวา ตอรอจีกีกา ชิลจิมัน
Baby 날 이해해줄래 지금 이 행복을 지키기 위해서
Baby นัล อีแฮแฮจุลแร ชีกึม มี แฮงบกกึล ชีคีกี วีแฮซอ
나 이제 그만
นา อีเจ คือมัน

일하러 가야 돼 나 너무 바빠
อีรารอ กายา ดเว นา นอมู พาปา
그동안 밀린 일들이 너무 많아
คือโทงัน มิลริน อิลดือรี นอมู มานา
언제나처럼 너에게 맛있는 밥과
ออนเจนาชอรอม นอเอเก มาชิทนึน พับกวา
좋은 것들만 해주고 싶은 내 맘 알아줘
จงงึน กอททึลมา แนจูโก ชิพึน เน มัม อาราจวอ

지금 Sexy한 표정은 나빠
ชีกึม Sexy ฮันพโยจองึน นาปา
Woo 유혹하지 마 넌 예쁜 악마
Woo ยูฮกฮาจี มา นอน เยปึน อักมา
I'm sorry baby Gotta go to work Gotta go to work
일하러 가야 돼 널 위해서
อิรารอ กายา ดเว นอล วีแฮซอ

하루가 너무 짧아지는 해가 너무 미워 (너무 미워)
ฮารูกา นอมู จัลบาจีนึน แฮกา นอมู มีวอ (นอมู มีวอ)
너에게 날 떼어 놓는 게 너무 싫어
นอเอเก นัล เตออ โนนึน เก นอมู ชิรอ

조금만 기다려 금방 다녀올게라는 말
โชกึมมัน คีดารยอ คึมบัง ทา-นยอ-อลเกรานึน มัล
할 때마다 나도 마음 아프지만
ฮัล แตมาทา นาโด มาอึม อาพึนจีมัน

일하러 가야 돼 나 너무 바빠
อีรารอ กายา ดเว นา นอมู พาปา
그동안 밀린 일들이 너무 많아
คือโทงัน มิลริน อิลดือรี นอมู มานา
언제나처럼 너에게 맛있는 밥과
ออนเจนาชอรอม นอเอเก มาชิทนึน พับกวา
좋은 것들만 해주고 싶은 내 맘 알아줘
จงงึน กอททึลมัน แฮจูโก ชิพึน เน มัม อาราจวอ

지금 Sexy한 표정은 나빠
ชีกึม Sexy ฮันพโยจองึน นาปา
Woo 유혹하지 마 넌 예쁜 악마
Woo ยูฮกฮาจี มา นอน เยปึน อักมา
I'm sorry baby Gotta go to work Gotta go to work
일하러 가야 돼 널 위해서
อิรารอ กายา ดเว นอล วีแฮซอ

친구야 미안해 오늘 내가 바쁜 일이 생겼어
ชินกูยา มีอาเน โอนึล เนกา พาปึน อีรี แซงคยอซอ
엄마 죄송해요 제가 요새 일이 바빠서
ออมมา ชเวซงแฮโย เชกา โยแซ อีรี พาปาซอ
Baby 자꾸 보채지 마 지금 너에게 가고 있어
Baby ชากู โพแชจี มา ชีกึม นอเอเก คาโก อิทซอ
그렇게 보고 싶으면 집 앞 가로등 밑에
คือรอเค โพโก ชิพือมยอน ชิบ อัพ คาโรดึง มิเท
따뜻하게 입고 마중 나와 있어
ตาตือทาเก อิบโก มาจุง นาวา อิทซอ
------------------------------------
Korean Lyrics : naver.com
Thai Lyrics : NCNPlanet
Please Take out with full credits 


No comments:

Post a Comment