Wednesday, April 29, 2015

เนื้อเพลง BTS - I Need You

เนื้อเพลง BTS - I Need You 

Fall Fall Fall ฮึทอจิเน
Fall Fall Fall ตอรอจิเน
นอ เตเม นา อิรอเค มังกาจยอ
คอมันฮัลแร อิเจ นอ อัน คาจยอ
มซฮาเกซอ มวอซ กัทเทซอ
เชบัล พิงกเย คัททึน กอน ซัมกาจวอ
นีกา นาฮันเท อีรอม  อันดเว
นีกา ฮัน โมดิน มัลรึน อันดเว
ชินชิรึล คาริโก นอล จิชอ
นอล จิกอ นา มิชยอ ทา ชิรอ
ชอนบู คาจยอกา นัน นีกา คอนยัง มิวอ
But you’re my everything You’re my
เชบัล ชม ก็อจยอ huh
มีอันแฮ  I hate u
ซารังแฮ I hate u
โยงซอแฮ

* I need you girl
เว ฮนจา ซารังฮาโก ฮนจาซอมัน อีบยอลแฮ

เว ทาชิล กอล อัลมยอนซอ ชากู นีกา พิลโยแฮ
*** I need you girl นอน อารึมดาวอ
I need you girl นอมู ชากาวอ
It goes round & round นา เว ชากู ดลราโวจิ
I go down & down อีจึม ทวีมยอน แนกาพาโบจิ
นอมูซึน ชีซึล แฮบวาโด ออจอล ซูกา ออบตาโก
พุนมยอง แน ซิมจัง, แนมาอึม, แนกาซึมินเด เว มารึล อัน ทึดนยอโก
โต ฮนจัซมัลฮาเน โต ฮนจัซมัลฮาเน
โต ฮนจัซมัลฮาเน โต ฮนจัซมัลฮาเน
นอน อามู มัล อัน แฮ อา เชบัล แนกา ชัลฮัลเก
ฮานึลรึล โตพาราเก ฮานึลรึล โตพาราเก
ฮานึลอี พาแรซอ แฮชชัลอี พิชนอซอ
แน นุนมุลอี ทอ ชัล โพอีนาบวา
เว นานึน นออินจิ เว ฮาพิล นออินจิ
เว นอรึล ตอนัล ซูกา ออบนึนจิ
* / ** / ***
Girl ชารารี ชารารี เฮออชิจาโก แฮจวอ
Girl ซารังงี ซารังงี อานิอิซดาโก แฮจวออ
แนเกน คือรอล โยงกิกา ออบซอ
แนกอ มาจิมัก ซอนมุลรึล จวอ
ทอนึน มุลรากัล ซู ออบโดรก
* / ** / ***
-------------------------------
Credit:
Hangul: mnet
Th Lyrics: @linlynakub


No comments:

Post a Comment