Thursday, March 19, 2015

เนื้อเพลง DAVICHI Feat. Mad Clown – Two Lovers

เนื้อเพลง DAVICHI Feat. Mad Clown – Two Lovers

มีชยอทดาโก ฮาเกทจี แน ชีกึม ซารังงี
ออตอน กอนจี ดึทนึน ซารัมดือรึน
ซารังงีรัน บันดือชี ฮัน ซารัมกวา ฮานึน
กอรามยอนซอ นารึล โยกาเกทจี

ฮาจีมัน นัน ฮัน ซารามึล กาบยอบเก
ซารังฮาจี อันนา อีแฮ มททาเกทจี
ดู ซารามึล มีชิน ดือชี อน มาอึม ดา
บัทชยอซอ ซารังแฮ นาโด แน มามึล โมรือเกซซอ

#
แน ดูซารังงึน ฮัน ซารังโบดา คีพอ
นัน ดู ซารัม จุง ฮัน ซารัมโด กยอเทซอ
โบแนล ซู ออบนึนเด อีรอมยอน อัน ดเวนึนเด
นูกูเอเกโด ตอรอ นล ซู ออบซอ ออบซอ ชองมารียา
นา ดู ซารามึล ซารังแฮ มกซุม บัทชยอ
นา ดู ซารามึล ซารังฮัม อัน ดเวนึนกอล
นอมู ชัล อัลมยอนซอ นอมู ชัล อัลมยอนซอ
ดุล ชุง นูกูโด โบแนล ซูกา ออบซอ ออบซอ ชองมารียา

อีแฮฮัล ซู อิซซอ
ชออึม บวาซซึล แตน คึนยัง ชีนาชีนึน ซารัมจึม
ดู บอนแจน ปุงซอนชอรอม เน มาเมซอ จอมจอม คอจีโก
คือรอดา นอโด โมรือนึน ซาอี ออนือแซ
อีเจน ฮัน คาซือเม ซัลเก ดเวน ชอนฮยอ ทารึน ทูซารัง
อิกซุกฮัมกวา แซโรอุม ดุล ซาอี
ดุล ดา ซังชอจูกี ซิลฮอ กแวนา ฮิมดือรอทเกซซอ
แกวนชานา มัม กานึน เดโร แฮ
คือ มามี ชินชีมีรามยอน นอน จอม ดอ อีกีจอกีออโด ดแว

# ซ้ำ

ซือซือโรกา มิบโก อีแฮฮัล ซู ออบซอโด
ซารัมมาอือมีรัน เก กาคึมชิก คือรอล ซู อิทจี
นาปึน กอน นาปึน โชกี ดเวกี ซิลฮึน นออี มัม
ซังชอจูจี อันนึน บอบ ตาวี ออบดาโก
แออมฮาโก มทดเวน เฮทกัลลีโก ซอทุน
คือรอน มามีรา แซงกักเดวมยอน ชัมชี ดูมยอน ดแว
แกวนชานา มัม คานึน เดโร แฮ
คือ มามี ชินชีมีรามยอน นอน จอม ดอ อีกีจอกีออโด ดแว

อี ดู ซารามึน นอมู นัล ซารังแฮซอ
นัน ดู ซารัม จุง ฮัน ซารัมโด อาพือเก
ฮัล ซูกา ออบนึนเด อีรอมยอน อัน ดเวนึนเด
นูกูเอเกโด ตอรอ นล ซู ออบซอ ออบซอ ชองมัลรียา

นานึน ซารังงี อานิน ซารังดือรึล แฮโย
อีกอล ออจอจี อีกอล ออจอจี ออจอมยอน โจจี ออตอกกาจโย
คือ ออตอน ซารังโบดา ชองมัล คีพึน กอรยอ
แดเช นูกา นัล แดเช นูกา นัล อีแฮแฮจุลจี

ฮันกึล: music daum
คำอ่านไทย: kpoptune.blogspot.com

*PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT*

No comments:

Post a Comment